Shrimp fried Karikku

Price : ¥ 1150

Shrimp fried Karikku